با آرزوی موفقیت روزافزون و همکاری همه جانبه انجمن محترم اولیا و مربیان دبیرستان عطارد علم