توجه شما را به مشاهده قسمت هایی از برگزاری المپیاد ورزشی و نظرات دانش آموزان جلب می نماییم: