امیرعلی رضی از نقش کادر آموزشی دبیرستان عطارد در موفقیتش می گوید.