صحبت های پارسا مستوفی دانش آموخته کادر آموزشی دبیرستان عطارد علم را در این ویدئو ببینید :