در این پست لینک ویدئو های آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم قرار داده می شود.


 ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم - درس اول (کلیک نمایید)

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم - درس دوم (کلیک نمایید)


ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم - درس سوم (کلیک نمایید)

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم - درس چهارم (کلیک نمایید)