در این پست لینک ویدئو های آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم قرار داده می شود.

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هشتم - درس اول (کلیک نمایید)

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هشتم - درس دوم (کلیک نمایید)

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هشتم - درس سوم (کلیک نمایید)

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه هشتم - درس چهارم (کلیک نمایید)