در این پست لینک ویدئو های آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم قرار داده می شود.


ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم - درس اول (کلیک نمایید)

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم - درس دوم (کلیک نمایید)

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم - درس سوم (کلیک نمایید)