برنامه امتحانات نوبت اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم به شرح ذیل می باشد: