برنامه آزمون های پایه دهم و یازدهم در سال تحصیلی 1401-1400 توسط واحد آموزش دبیرستان اعلام گردید. آزمون های هفتگی با هدف سنجش و تعیین سطح دانش آموزان برای پیگیری های آموزشی و تحصیلی بصورت منظم بر اساس تقویم آموزشی و منطبق بر سرفصل های کتاب درسی به صورت تستی و تشریحی برگزار می گردد.

فایل برنامه آزمون های پایه دهم و یازدهم به تفکیک رشته و پایه :

برنامه ارزشیابی مستمر پایه دهم - تجربی.pdf

برنامه ارزشیابی مستمر پایه دهم - ریاضی.pdf


برنامه ارزشیابی مستمر پایه یازدهم - تجربی.pdf

برنامه ارزشیابی مستمر پایه یازدهم - ریاضی.pdf