درس ادبیات فارسی بسیار با اهمیت می باشد و فراگیری کامل آن در پایه های آغازین دبیرستان، پشتوانه خوبی برای موفقیت در سال های آتی و کنکور می باشد. آقای مجید شهر آبادی دبیر درس ادبیات فارسی (دبیرستان دوره اول و دوم) نکات مهمی را در این مورد عنوان می کند: