کلاس های هنری در دبیرستان عطارد هر هفته با حضور دبیر هنر و با ارائه جدیدترین شیوه های آموزشی انجام می پذیرد. در دوران کرونا با فعالیت های هنری می توان زمینه ساز شادابی و نشاط دانش آموزان گردیده و فضای ذهنی ایشان را تلطیف کند.

نقطه کوبی، نقاشی، طراحی، چرخه رنگ و ... از فعالیت های انجام شده در کلاس هنر می باشد.