دوره دوم دبیرستان از ویژه ترین مقاطع تحصیلی می باشد و دانش آموز تصمیم مهم خود را در این دوره اتخاذ می کند. دکتر محمد انصاری، مشاور تحصیلی دبیرستان عطارد، در مورد نقاط ضعف دبیرستان‌های دوره‌ دوم و در کل نظام آموزشی متوسطه و مسیری که برای جلوگیری از این آفت‌ها در دبیرستان عطارد طی خواهد شد صحبت می کند.

توجه شما را به دیدن این ویدئو جلب می نماییم: