لینک ویدئو های آموزشی علوم پایه هفتم :


علوم پایه هفتم : فصل اول - تجربه و تفکر

علوم پایه هفتم : فصل دوم - اندازه گیری در علوم قسمت اول

علوم پایه هفتم : فصل دوم - اندازه گیری در علوم قسمت دوم

علوم پایه هفتم : فصل سوم - اتم ها الفبای زندگی - قسمت اول

علوم پایه هفتم : فصل سوم - اتم ها الفبای زندگی قسمت دوم

علوم پایه هفتم : فصل سوم - اتم ها الفبای زندگی قسمت سوم