پس از جلسه مشاوره فردی با والدین، جلسه مشاوره دانش آموزان دبیرستان عطارد علم به صورت فردی از روز شنبه 26 تیرماه شروع می گردد. پیگیری روند آموزشی و تحصیلی دانش آموزان با استفاده از مشاورین مجرب نقش بسزایی در موفقیت آن ها دارد.

 استفاده از داده های تحصیلی، فردی و اجتماعی دانش آموز و تحلیل آنها می تواند راهگشای خوبی برای پیشرفت و ترقی دانش آموز باشد. جلسات مشاوره و پیگیری درسی بصورت روزانه و مداوم در واحد آموزشی دبیرستان عطارد انجام می پذیرد.