یکی از زمینه های بروز استعداد رشته های هنری می باشد. هنر در عطارد جایگاه ویژه ای دارد و در کنار سایر دروس که با قدرت برگزار می گردند، رشته های هنری نیز بصورت تخصصی با استفاده از اساتید مجرب با کارنامه درخشان پیگیری می شود.