جلسات مشاوره با دانش آموزان دوره اول دبیرستان عطارد بصورت آنلاین برگزار گردید. در این جلسات ضمن بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان، اولیای ایشان نظرات و پیشنهادات خود را در مورد فرآیند آموزش و کلاس های برگزار شده دوره تابستانی عنوان نمودند. جلسات مشاوره بصورت مستمر در واحد آموزشی برگزار می گردد.

پیگیری و اطلاع اولیاء از وضعیت تحصیلی دانش آموزان ؛ نقش مهمی در پیشرفت آنها دارد، که این فرآیند از طریق جلسات مشاوره بررسی و تسهیل می یابد.

امروز با پایان یافتن جلسات مشاوره دانش آموزان دوره اول دبیرستان عطارد، نظرات و پیشنهادات اولیای شرکت کننده در جلسات جمع بندی گردیده و در جلسات شورای مدرسه و شورای آموزش مطرح و ترتیب اثر داده خواهد شد.

آقای انساندوست مشاور تحصیلی صحبت هایی را در این زمینه عنوان نموده است: