آزمون جامه 2 در روز جمعه 24 دی ماه بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در دبیرستان عطارد برگزار گردید. دوره دومی های دبیرستان در این آزمون آموخته های خود را محک زدند. نتایج این آزمون توسط واحد آموزش دبیرستان برای تدوین سیاست های آموزشی و برنامه ریزی های درسی، بررسی و تحلیل می گردد.