عربی یکی از دروس سرنوشت ساز و پر اهمیت در دوران تحصیل می باشد و در کنکور نقش بسیار تعیین کننده ای را دارد. استاد وحدانی نژاد؛ مدرس و مؤلف کتاب کمک درسی عربی، جهت فراگیری بهتر آن توصیه هایی را در این رابطه دارند: