جلسه مشاوره اولیای دانش آموزان با مسئول آموزش و مشاور تحصیلی پایه های دوره اول دبیرستان عطارد در شروع سال تحصیلی جدید با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، سید مهدی موسوی، مسئول آموزش دبیرستان و رضا انساندوست مشاور تحصیلی آموزش پایه نهم توضیحاتی درباره نحوه استفاده از فضای مجازی و برنامه های مدرسه ارائه کردند. سپس محمد رستمی، مسئول فرهنگی مدرسه، درخصوص برنامه های فرهنگی دبیرستان و نحوه برگزاری آنها صحبت نمودند.