دانش آموزان دوره دومی عطاردی فردا (چهارشنبه 3 شهریور) به سراغ آزمون جامع صفر دوره تابستان می روند، در این ایام هر روز برنامه مطالعه آزمونک های مبحثی و مشاوره تلفنی با آنها انجام شده است. بعد از 6 هفته با برگزاری آزمون جامع، دوره تابستانی به ایستگاه پایانی می رسد.

بعد از برگزاری آزمون و صدور کارنامه؛ روند مشاوره فردی با دانش آموزان دوره دوم و اولیای ایشان جهت بررسی و تحلیل انجام خواهد پذیرفت.

فایل های PDF برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دوره دوم دبیرستان عطارد در روز سه شنبه:

برنامه مطالعاتی روز سه شنبه مورخه دوم شهریور یازدهمی ها.pdf

برنامه مطالعاتی روز سه شنبه مورخه دوم شهریور دهمی ها.pdf

🔖برنامه آزمونک های مبحثی تابستان عطاردی 🔖.pdf