جلسه انجمن و اولیای مربیان دبیرستان عطارد با حضور اعضای آن برگزار گردید. در این جلسه آقای رستمی مدیریت دبیرستان در خصوص فعالیت های فرهنگی و آموزشی سال تحصیلی گذشته و دوره تابستانی گزارشی را ارائه نمودند. راه اندازی دوره دوم دبیرستان از محورهای اصلی صحبت آقای رستمی بود. سپس اعضای جلسه به بررسی اثربخشی کلاس های برگزار شده دوره تابستانی پرداختند و نظرات خود را عنوان نمودند.در ادامه، اهداف، فعالیت های فرهنگی و پرورشی و برنامه ریزی آموزشی برای سال تحصیلی آینده تشریح گردید.