در دبیرستان عطارد، هنر فقط یک عنوان درسی نیست و اهمیت ویژه ای دارد. آقای داودی استاد و مدرس هنر در خصوص روند برگزاری کلاس های هنر و هنرهای تجسمی توضیحاتی را ارائه داده اند که در ادامه توجه شما به این توضیحات جلب می نماییم: