جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور مدیریت دبیرستان و اعضای اصلی آن با رعایت پروتکل های بهداشتی در واحد آموزشی برگزار گردید. در این جلسه مصوبات مهمی از جمله؛ نوع برگزاری کلاس ها و نحوه برگزاری امتحانات نیم سال اول تصویب گردید.