ستاد ثبت نام دبیرستان عطارد علم برای سال تحصیلی 1402-1401 از ابتدای بهمن ماه کار خود را آغاز نموده است. جهت آشنایی بیشتر با فرآیند ثبت نام در دبیرستان عطارد علم، توسط واحد رسانه مراحل آن بصورت ساده و کوتاه در یک کلیپ معرفی گردیده است: