حضور دانش آموزان پرتلاش عطاردی تحت آموزش های دبیران باتجربه و موفق؛ ضمن بالا رفتن نوانایی های فردی دانش آموزان، این نوید را می دهد که در جشنواره ها و مسابقات آتی منطقه و کشوری نتایج درخشانی کسب گردد. فعالیت های فوق العاده در عنوان های فرهنگی و پژوهشی همانند فرآیند آموزش درسی با قدرت در دبیرستان عطارد علم انجام می شود.