با حضوری شدن کلاس های درس، با توجه به دیدگاه و نگرش دبیرستان عطارد به ورزش و پرورش استعداد، طبق برنامه ریزی های قبلی، زنگ های ورزش عطارد علم در سالن های ورزشی بصورت حرفه ای برگزار می گردد. امروز اولین جلسه حضوری زنگ ورزش در سالن های ورزشی مجتمع آفتاب برگزار گردید.

حضور در سالن های ورزشی با استقبال حداکثری دانش آموزان روبرو گردید و دانش اموزان با شور و نشاط در محیطی مطلوب به رقابت ورزشی دوستانه پرداختند.