به کلاس علوم هشتمی‌ها سر زدیم.

شور و هیجان استاد عظامی مثال‌زدنی‌ست، انرژی بسیار زیادی برای تدریس می‌گذارند و این انرژی به دانش‌آموزان هم منتقل می‌شود.

استاد پرسش کلاسی می‌کنند و به خبرنگار عطارد می‌گویند: «پرسش کلاسی در درسی مانند علوم که فرّار است باید مستمر باشد تا جواب بدهد، ما هر جلسه پرسش خواهیم داشت»

دانش‌آموزان سؤال‌های جالبی می‌کنند.

- استاد آیا مثلاً خودِ مار می‌داند که حرکتش به صورت خزیدن است و آیا از ساختار بیولوژیکیش آگاه است؟!

استاد با دقت و حوصله پاسخ می‌دهند.

آرایش الکترونی تدریس می‌شود.

به خودمان که می‌آییم می‌بینیم با دقت نشسته‌ایم و به درس گوش می‌دهیم.

آنقدر این کلاس جذاب است که دلمان نمی‌خواهد بیرون بیاییم.

یک زنگ مهمانشان می‌شویم.

کلاس که تمام می‌شود دانش‌آموزان همچنان استاد را محاصره کرده‌اند و سؤال می‌پرسند، انگار آنها هم دلشان نمی‌خواسته است کلاس تمام بشود...