امتحانات میان ترم دانش آموزان دوره اول و دوم دبیرستان عطارد در حال برگزاری می باشد. نتایج این آزمون ها توسط واحد آموزش دبیرستان بررسی و تحلیل می شود و راهکارهای لازم برای ارتقاء سطح دانش آموزان برنامه ریزی می گردد.