دانش آموزان دوره اول و دوره دوم دبیرستان عطارد علم توانستند با کسب عناوین مختلف مسابقات فرهنگی، موفقیت چشمگیری را در منطقه کسب نمایند. دبیرستان عطارد علاوه بر پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی، برنامه ریزی و جایگاه ویژه ای را برای زمینه های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی در نظر دارد. 

دبیرستان عطارد این موفقیت بزرگ را تبریک عرض می نماید.