امروز در عطارد روز مهمی بود چرا که دانش آموزان و خانواده های محترمشان در مدرسه جدید حضور یافتند و ضمن بازدید از محیط مدرسه، لباس های فرم مدرسه را نیز جهت اندازه گیری پرو نمودند تا در سال تحصیلی جدید تیم عطارد علم با لباسی یکدست به قله های مرتفع علم و دانش و هنر سعود کند. 

همچنین در این بین  دانش آموزان و اولیای محترم جلسات گپ و گفتی با مسئولین اجرایی پایه ها در مورد چگونگی و کیفیت کلاس های تابستانی و روند مرور دروس توسط دانش آموزان داشتند.

با آرزوی موفقیت بیشتر در سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان عزیزمان