اولین جلسه توجیهی اولیای محترم پایه هفتم و هشتم با حضور جناب آقای محمدیان مشاور پایه های هفتم و هشتم در تاریخ 17مهرماه ساعت 8 صبح برگزار شد.

 در این جلسه مسائل مهمی مانند پیگیری درس و مطالعات روزانه و زمان خواب دانش آموزان توسط والدین و مدرسه به بحث و گفتگو انجامید، همچنین آقای محمدیان به توضیحاتی در مورد سامانه کارسنج پرداختند و پیگیری روزانه سامانه کارسنج و کانال اطلاع رسانی تلگرام پایه های مربوطه را از اولیای محترم خواستار شدند. 

در انتهای این جلسه دقایقی نیز به پرسش و پاسخ توسط اولیا و گفتگوی فردی با جناب محمدیان اختصاص داشت. 

سپس با رسیدن ساعت به 9 صبح زمان ورود به جلسه مجمع عمومی انتخابات انجمن اولیا و مربیان رسید و تمامی اولیای محترم در این جلسه شرکت نمودند.