در این جلسه جناب آقای معماری مشاور پایه دهم با موضوعات تفاوت دوره اول و دوم ، راه های تعامل بیشتر اولیا و دبیرستان ، ضرورت پیگیری ها مستمر اولیا بر وضعیت درسی و شخصی دانش آموزان بحث و گفتگوی مفیدی داشتند