روز دوشنبه 17مهرماه 1402 روز بسیار مهمی در سرنوشت سال تحصیلی جاری بود. چراکه جلسات و انتخابات بسیار مهمی از جمله جلسات پایه ای مختلف ، جلسه اولیا ، و انتخابات انجمن اولیا و مربیان انجام شد. در انتخابات این دوره تعداد یازده نفر از اولیا واجد شرایط کاندید شدند و در این جلسه به معرفی و  ارائه شفاهی کارنامه علمی و عملی خود پرداختند. سپس عزیزان حاضر در جلسه رای خود را نوشته و به صندوق مخصوص انتخابات انداختند. نتیجه این دوره از انتخابات در خبر بعدی اعلام خواهد شد.