اولین جلسه هم اندیشی انجمن اولیا و مربیان در تاریخ 22 مهرماه سال 1402با حضور منتخبین محترم برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مدیریت محترم دبیرستان عطارد علم جناب آقای رستمی ضمن تبریک به اعضای منتخب، اقدام به معرفی اعضا و شرح وظایف انجمن نمودند. و سپس توضیحاتی در مورد انتخاب رئیس و منشی انجمن اولیا و مربیان بیان کردند.

سپس معاونت محترم جناب آقای موسوی ، مشاور آموزش جناب آقای ناهید ، مسئول فرهنگی جناب آقای زارع کار و مسئول انظباطی جناب آقای محمد رستمی به معرفی مسئولیت ها، چالش ها و راهکارهای عملیاتی در حیطه کاری و تخصصی خود پرداختند.