در روز های پایانی مهرماه به آزمون های سنجش می رسیم و دانش آموزان عطاردی آموخته های خود را در یک محک رسمی پیش رو خواهند داشت.  هر روز در ساعت پایانی روز ماراتن آزمون های رسمی عطارد آغاز می گردد. 

در این دوره از آزمون ها دانش آموزان در جایگاه امتحانی خود قرار گرفته به نحوی که در هر کلاس پایه های هفتم،هشتم و نهم با فاصله هایی مشخص از یکدیگر در جلسه آزمون قرار دارند و شکل کلی آزمون همانند آزمون های رسمی و پایانی هر ترم، با همان جدیت و حساسیت برگزار می گردد.

با آرزوی موفقیت دانش آموزان ایران😇