آخرین جلسه توجیهی قبل از اردوی اصفهان با حضور جناب آقای رستمی مدیریت محترم دبیرستان عطارد برگزار شد. 

در این جلسه که بصورت دو گروه با دانش آموزان پایه های هفتم تا یازدهم برگزار شد جناب آقای رستمی قوانین و باید و نباید های اردوهای برون شهری از جمله رعایت قوانین داخل اتوبوس، همراهی با مسئولین در رابطه با نظم برگزاری برنامه ها در اردوگاه و سطح شهر، و دیگر موارد عمومی انظباطی  را برای دانش آموزان شرح دادند و با آرزوی سفری خوش و آموزنده، همراه با سلامتی تک تک دانش آموزان و پرسنل محترم عطارد به این جلسه خاتمه دادند.