یکی از مهمترین خبرهای آموزشی مدارس حتما آزمون های رسمی نوبت اول و دوم است.

در سال تحصیلی جدید همزمان با فرا رسیدن فصل زمستان بوی خوش خودآزمایی و آزمون های

 نوبت اول دانش آموزان خوب عطارد علم نیز آغاز شد.

 و در این چند هفته دانش آموزان  فرصت خوبی برای مرور و تقویت درس ها برای تقویت هر چه بیشتر خود دارند.

 به امید موفقیت و تندرستی همه فرزندان ایران زمین.