توجه شما را به دیدن سه ویدئو از دانش آموزان پرتلاش عطاردی جلب می نماییم:


فعالیت رباتیکی دانش آموزان


 کاشی کاری دانش آموز پایه هفتم آیین باقری


نواختن ساز سنتور توسط دانش آموز پایه نهم کیارش قیدی