هدف از بازارچه دانش آموزی؛ آشنایی دانش آموزان با فضای کسب و کار می باشد.

محصولات و دست سازه های دانش آموزان در دبیرستان با هدف ایجاد رقابت و مهارت‌ آموزی و آشنایی با محیط کسب و کار در بازارچه دانش آموزی به عرضه گذاشته خواهد شد تا دانش آموزان بتوانند در آینده خود با تجربیات عینی کسب شده عملکرد بهتری داشته باشند.