در این ویدئو دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده درباره موانع مثبت اندیشی توضیحاتی را ارائه می دهند:

جلسات کلبه آرامش دوشنبه هر هفته در واحد آموزشی برگزار می شود.