اولیا

جلسه آشنایی با اولیای محترم پایه هفتم و هشتم

/post-304

در این جلسه که با محوریت آشنایی والدین با دبیرستان عطارد و توضیح و تفسیر امور آموزشی و پرورشی این مجموعه انجام گردید. مسئول آموزش محترم پایه های هفتم و هشتم جناب آقای محمدیان توضیحات بسیار مهمی را برای سال تحصیلی جدید ارائه نمودند.