جلسه مشاوره آموزشی

جلسه مشاوره اولیای محترم دانش آموزان با مسئول آموزش و مشاوران تحصیلی پایه ها

/news-2

اولین جلسه مشاوره اولیای دانش آموزان با مسئول آموزشی دبیرستان دوره اول عطارد در شروع سال تحصیلی جدید برگزار گردید.