رضا انساندوست مشاور تحصیلی پایه نهم در جلسات انفرادی با دانش آموزان که به صورت آنلاین برگزار می شود ، به بررسی نقاط ضعف دانش آموزان پرداخته و برای آزمون های باقیمانده میان ترم اول نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کرده تا دانش آموزان با برنامه ریزی دقیق و منظم برای آزمون های آتی آمادگی بیشتری داشته باشند.