شیوه نامه برگزاری به همراه برنامه امتحانی نوبت اول دبیرستان عطارد علم به تفکیک پایه در ذیل عنوان گردیده است: