کارنامه فردی آزمون کشوری همراه با تحلیل نتایج به دانش آموزان دبیرستان عطارد علم و اولیاء ایشان ارسال گردید. مشاوران پایه ضمن بررسی نمرات کسب شده با اولیاء محترم تماس گرفته و گزارشی از وضعیت درسی و راهکارهای  لازم را ارائه دادند.

فرآیند بررسی روند تحصیلی و پیگیری امور آموزشی دانش آموزان و ارائه گزارش به والدین همراه با راهکارهای لازم توسط مشاورین پایه مدرسه بصورت مداوم و روزانه بروز رسانی می گردد.