جلسه انفرادی آموزشی و تحلیل آزمون جامع دانش آموزان پایه نهم برگزار گردید. در این جلسه رضا انساندوست مشاور پایه بصورت انفرادی با دانش آموزان در مورد روند درسی و تحلیل نتیجه آزمون جامع 2 صحبت کردند.

جلسات مشاوره و بررسی روند آموزشی و تحصیلی دانش آموزان بصورت مستمر در واحد آموزش دبیرستان در حال انجام می باشد.