سید مهدی موسوی مسئول آموزش دبیرستان و مشاور پایه در این جلسه بصورت فردی با دانش آموزان به بررسی مسائل درسی، نحوه مطالعه دروس و موارد آموزشی پیش رو پرداخت. جلسات مشاوره و پیگیری درسی بصورت روزانه و مداوم در واحد آموزشی انجام می پذیرد.

پیگیری روند آموزش و تحصیل دانش آموزان نقش بسزایی در موفقیت آن ها دارد. و این فرآیند به جد توسط مسئول آموزش و مشاورین پایه دبیرستان عطارد علم در حال انجام می باشد.