صحبت های آقای موسوی در مورد امتحانات نوبت اول دبیرستان عطارد علم را در این ویدئو می توانید بشنوید: