در عطارد فعالیت‌های تطبیقی ذهن و جسم را در دسته‌ی ورزش‌ها می‌گذاریم و ورزش را در مقابل هرچیز که در نظام آموزشِ سنتی، به عنوان بازی‌کردن تعریف می‌شود قرار می‌دهیم.
این نوع بازی‌کردن، گرچه به ذات مفرح است ولی زمانی ارزش می‌گیرد که به صورت جداگانه و تعریف شده در برنامه‌ی هفتگی دانش‌آموزان باشد و نه جایگزینی برای بحث ورزش.
به مقوله‌ی ورزش از ابعاد علمی و تکنیکی و در کل به صورت تخصصی باید پرداخته شود چونان که هر دانش‌آموز، رشته‌های مورد انتخاب خود را از افراد متخصص فرا گرفته و در آن‌ها مهارت عینی و عملی کسب کند.
گرچه معضلات سال جاری و عدم دسترسی تمام و کمال به دانش‌آموزان این مسیر را دشوار کرده است ولی ما در عطارد، باور داریم که با برنامه‌ی ریزی‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته، آماده‌ایم تا در اولین فرصت، این مهم را اجرایی کنیم.