با شروع اردیبهشت ماه آموزش سرفصل های درسی در پایه های مختلف در دبیرستان عطارد به پایان رسیده و دبیران محترم با مرور، جمع بندی و رفع اشکال و حل نمونه سوالات امتحانی، دانش آموزان را جهت ورود پر قدرت به امتحانات پایانی و توانمند سازی جهت آزمون تستی آماده می سازند.

یکی از موضوعات مهم در حوزه آموزش پس از اتمام تدریس، مرور و جمع بندی و تسلط دانش آموزان بر موضوعات ارائه شده است.

✓ موفقیت در عطارد یک فرآیند است.